Om oss

Gustaf III, Alexander Roslin, 1777

Sällskapet Gustaf III grundades den 24 januari 2017. Syftet är att främja forskning och sprida kännedom om Gustaf III, hans person, författarskap, politik och närmaste krets. Därtill ska sällskapet verka för att uppmärksamma viktiga aspekter av gustavianskt kulturliv genom att aktualisera bortglömda teater- och musikstycken samt gustavianska författare, kompositörer, musiker och konstnärer.

Som första uppdrag har sällskapet åtagit sig att verka för en nyutgivning av Gustaf III:s samlade skrifter, i samarbete med Litteraturbanken. Därmed görs historiskt viktiga texter tillgängliga för såväl forskare som den intresserade allmänheten. Gustaf III:s skrifter är viktiga för att förstå kungens personliga gärningar och åsikter i sin rätta historiska och kulturella belysning. De är också viktiga som allmänna tidsdokument för att bättre förstå Sveriges utveckling under tidigmodern tid på en rad fält. Många av frågorna som berörs är även aktuella idag, såsom nationsbildning, nationell identitet och kulturell appropriering.

Sällskapet kommer till en början att erbjuda en Årsmötesföreläsning till Gunnar von Proschwitz minne under mars månad, samt ytterligare ett evenemang per år. Årsmötesföreläsningen ska också fungera som ett forum för ny forskning kring Gustaf III, hans tid och hans närmaste krets.

StyrelseStadgar