Stadgar

§1

Sällskapets namn är Sällskapet Gustaf III och har sitt säte i Stockholm.

§2

Sällskapets ändamål är att främja och sprida kännedom om Gustaf III, hans person, författarskap, politik och närmaste krets. I detta syfte skall sällskapet primärt verka för en nyedition av Gustaf III:s samlade skrifter, och initiera, uppmärksamma och stimulera ny forskning rörande Gustaf III, hans närmaste krets och hans tid. Därtill skall sällskapet verka för att uppmärksamma viktiga aspekter av gustavianskt kulturliv.

§3

Medlem av sällskapet är varje fysisk eller juridisk person samt förening, institution eller sammanslutning som anmäler inträde och erlägger stadgad avgift. För medlem som ej betalt avgift upphör medlemskapet från och med näst­kommande år.

Styrelsen kan utesluta medlem som motverkar sällskapets syften om minst åtta styrelseledamöter stöder beslutet.

§4

Årligen betalande medlem erlägger lägst den vid årsmötet stadgade avgiften. Ständig ledamot erlägger tjugodubbel årsavgift en gång för alla. Som ständig ledamot kan endast fysisk person inträda.

§5

Sällskapet sammankommer en gång i halvåret. Det första halvårets sammankomst utgör årsmöte och hålls senast mars månad. Styrelsen kan därefter fritt kalla till ytterligare sammankomst. Den skall även göra det på begäran av minst femtio medlemmar. Kallelse till sammankomst skall utsändas minst två veckor i förväg. Enbart ärenden som aviserats däri får tas upp till avgörande.

§6

Årsmötet utser sällskapets ordförande och övrig styrelse fram till nästa årsmöte. Styrelsen består av elva ledamöter. Årsmötet utser en revisor och en revisorssuppleant. Årsmötet utser en valnämnd med tre ledamöter, varav minst två utanför styrelsen; en av dem sammankallande. Nämnden föreslår styrelseledamöter – inklusive ordförande – och revisorer med suppleanter. Årsmötet kan utse särskilt förtjänt person till hedersmedlem. Årsmötet fastställer balansräkningen samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen på grundval av verksamhetsberättelsen och revisorns berättelse. Årsmötet fastställer årsavgiften för verksamhetsår.

Vid årsmöte skall följande punkter behandlas:

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av sekreterare och två justeringsmän
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens årsberättelse och bokslut
 6. Revisorns berättelse
 7. Fastställande av balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande och övrig styrelse; sammanlagt elva ordinarie ledamöter
 10. Val av en revisor jämte en suppleant
 11. Val av tre ledamöter – en sammankallande – av valnämnden, varav minst två utanför styrelsen
 12. Beslut om årsavgift för nästa verksamhetsår
 13. Övriga frågor

 

§7

Styrelsen planlägger och leder sällskapets verksamhet, träffar avtal å dess vägnar, ansvarar för tillgångarna och är huvudman för publikationerna. Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen därtill utser. Den möts minst två gånger om året. Styrelsen utser inom sig ytterligare funktionärer: vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare. Styrelsen har till sig knuten en referensgrupp som består av 1700-talsexperter från olika fält och olika institutioner. Referensgruppen är inte en del av styrelsen, men medlemmar från gruppen kan adjungeras styrelsen vid behov. Styrelsen är beslutsmässig om minst sex ledamöter är närvarande, varav en skall vara ordföranden eller vice ordföranden.

§8

Sällskapets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§9

Vid sammankomst eller styrelsemöte fattas beslut öppet såvida inte sluten omröstning särskilt begärs. Varje ledamot har en röst som måste utövas personligen. Representant för förening, institution eller sammanslutning som vill utöva rösträtt, skall styrka sitt uppdrag genom protokollsutdrag.

Det förslag anses bifallet som erhållit flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning eller val då lotten avgör. Vid beslut om uteslutning gäller särskild regel – se § 3.

§10

Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande sammankomster, varav den ena ett årsmöte.

§11

Beslut om upplösning av sällskapet skall antagas vid två medlemssammankomster, varav minst ett årsmöte. På var och en av dessa sammankomster skall minst tre fjärdelar av de närvarande medlemmarna vara eniga om beslutet.

§12

Vid upplösning av sällskapet skall dess tillgångar överlämnas till Svenska Akademien.